I. Postanowienia ogólne

 1. Podlaski  Klub Spinningowy  - „Barwena" zwany dalej Klubem tworzony jest na podstawie §45p.9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wyczynowo sport wędkarski. 
 2. Klub zarejestrowano uchwałą  Zarządu klubu z dnia - 28.11.2013 i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez Główny Kapitanat Sportowy. 
 3.  Siedzibą władz jest  ZO PZW w Białymstoku ul. Romualda Traugutta 18, 15-145 Białystok 
 4.  Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
 5. Klub tworzy sekcje spinningową

II. Cele i środki działania klubu
1. Celem klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w  dyscyplinie wędkarskiej spinningowej, według wzorców stosowanych w polskich związkach sportowych.

 1. Regulamin rozgrywania zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu indywidualnie, Mistrzostwa Okręgu stanowi załącznik nr1 
 2. Regulamin rozgrywania zawodów z cyklu Grand Prix Okręgu drużynowe, Mistrzostwa Okręgu stanowi załącznik nr2  
2. Klub realizuje swoje cele poprzez : 

 1. doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego,  
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami organizacyjnymi PZW,  
 3. czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą,  
 4. tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej ,  
 5. pozyskiwanie sponsorów,  
 6. inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.  

III. Członkowie klubu 

1. Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany 
udziałem w sportowym współzawodnictwie wędkarskim jak i działaniem na rzecz dobra wód, rybostanu i edukacji pro-wędkarskiej.
2. Członkiem Honorowym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która wykazała się w sposób ponad przeciętny działaniem na rzecz wędkarstwa spinningowego w skali globalnej.

3. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu deklaracji członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków. 
4. Członek klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego klubu. 
5. Członkostwo klubu ustaje na skutek: 
6. Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich przez sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie. 

 1. statut członka honorowego może otrzymać dotychczasowy członek klubu lub osoba nie będąca członkiem
 2. członka honorowego mianuje zarząd klubu
 3. członek honorowy zwolniony jest z opłaty członkowskiej klubu
 4.  dokonanie opłaty wpisowej dla nowych członków
 5.  członkiem wprowadzającym do klubu może być każdy z minimum dwu letnim stażem w klubie

7. Członek klubu ma prawo : 

 1.  wybierać i być wybieranym do władz klubu,  
 2.  uczestniczyć w pracach klubu,  
 3.  reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za granicą,  
 4.  korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu,  
 5.  poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu,  
 6.  nosić odznakę klubu,  
 7.  być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia Sportowe jak i działanie na rzecz klubu

8. Członek klubu ma obowiązek : 

 1. brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu /minimum 50% założonych celów w danym roku kalendarzowym/  
 2. przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu,  
 3. dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących wyposażenie klubu,  
 4. kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz strzec etycznych zachowań,  
 5. opłacać w terminie składkę członkowską klubu do dnia 30 kwiecień. 
 6. szanować barwy klubu, nie modyfikować ich. 

9. Członkostwo ustaje na skutek;

 1. pisemnej rezygnacji członka klubu,  
 2. nie uregulowanie opłaty członkowskiej /brak opłaty minimum w jednym roku kalendarzowym/ 
 3. uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku :
 4. nie przestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu, nie uczestniczenia w pracach klubu, działania na szkodę klubu, a także nie opłacenia w ciągu trzech miesięcy składki członkowskiej klubu po terminie uchwalonym przez zarząd klubu,  
 5. zgonu członka klubu.
 6.  zarząd klubu orzeka indywidualnie o wykluczeniu /bezterminowo czy na czas określony/  


IV. Władzami klubu są :
 1. walne zebranie członków klubu,  
 2. zarząd klubu.  
1. Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu. 


V. Walne zebranie członków klubu 


1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy : 

 1. wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej klubu, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Główny Kapitanat Sportowy  
 2. zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu,  
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym  sprawozdań finansowych,  
 4. uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu, 
 5. Nagradzanie członków klubu 
 6. dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej klubu.  

2. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu co najmniej raz w roku. 
3.Walne zebranie członków klubu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu PZW. 
4. O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków z wyprzedzeniem 21 dniowym przed terminem zebrania. 


VI. Zarząd klubu 

1. Zarząd klubu powoływany jest w wyborach jawnych lub tajnych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków klubu raz na 4 lata, liczy 7 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym. 
2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa: 

 • wiceprezesa, 
 • sekretarza, 
 • skarbnika, 
 • do trzech członków zarządu. 
3. Zarząd klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. 
4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje klub na zewnątrz, prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu. 
5. Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy : 

 1. realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu,  
 2. kierowanie bieżącą działalnością klubu,  
 3. zwoływanie walnych zebrań członków klubu,  
 4. reprezentowanie klubu na zewnątrz,  
 5. organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,  
 6. zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i finansowymi  
 7. wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW,  
 8. przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu,  
 9. opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu,  
 10. szkolenie młodzieży,  
 11. opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał w  sprawach członkowskich,  
 12. zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW,  
 13. powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach sportowych,  
 14. wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu.  
6. Członkostwo w zarządzie ustaje na skutek;
 1. pisemnej rezygnacji członka zarządu,  
 2. zgonu członka zarządu
 3. nie uregulowanie opłaty członkowskiej klubu tj.do 30 kwietnia bieżącego roku
 4. uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku :
 5. nie przestrzegania regulaminu lub działania na szkodę klubu,  

VII. Komisja rewizyjna
1. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez walne zebranie  
członków klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę. 
2.
 Do zakresu działania komisji rewizyjnej klubu należy

 1. kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego,  
 2. występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu,  
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków klubu lub przedłożenie sprawozdania do zarządu klubu poza zebraniem /w przypadku braku zebrania/ nie później niż do 10 stycznia 
 4. wgląd w dokumentację z działalności gospodarczej i finansowej klubu na podsumowanie roku kalendarzowego lub w trakcie jego trwania jednak nie częściej niż raz na kwartał.
 5. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego zarządu klubu.

 

 

 Regulamin podjęty uchwałą Zarządu PKS Barwena
Białystok 12-02-2019